Kurzovní přehled s možností sledování vývoje kurzů

Kurzovní přehled je jednoduchá aplikace pro systém Android určená pro sledování a přehled kurzovních měn podle aktuálního lístku vydaného ČNB.
Kromě přehledu aktuálních kurzů a okamžitého převodu měn nabízí i možnost upozornění při změně kurzu podle zadaného uživatelského požadavku. Na výběr jsou dvě možnosti, procentuální změna a změna o určitou částku vzhledem ke kurzu CZK. Vždy v určitém rozmezí.

V případě změny kurzu splňující danou podmínku, dojde k odeslání notifikační zprávy na mobilní zařízení uživatele.

Aplikace je v základní verzi zdarma. Rozšířené verze nabízejí odstranění reklamy a neomezené sledování vývojů měn s upozorněním.
Aktualizace kurzů probíhají v pracovní dny okolo 14:30.


Úvod aplikace

Úvod aplikace

Ukázka převodu měny EURO

Ukázka převodu měny EURO

Ukázka hlídání kurzu USD

Ukázka hlídání kurzu USD

Historie vývoje EURA za poslední roky

Historie vývoje EURA za poslední roky

Free

0,- Kč

 • Reklamy v aplikaci
 • Omezené hlídání změn kurzů

NOAD

49/69,- Kč

 • Aplikace bez reklamy
 • Omezené hlídání změn kurzů

VIP

149/199,- Kč

 • Aplikace bez reklamy
 • Neomezené hlídání změn kurzů
 • Automatická aktivace placených funkcí do budoucna

Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

 1. Definice
  1. V těchto obchodních podmínkách:
   1. „Provozovatel“ je firma Kapesoft - Jakub Kamrla, datum narození 20. října 1985, IČO: 74615548 místem podnikání U Kapličky 969, Orlová - Lutyně, 73514.
   2. „Aplikace“ znamená mobilní aplikaci s názvem Kurzovní přehled, mezi jejíž hlavní funkcionality patří sledování měnových kurzů a která je dostupná přes online distribuční službu pro systém Android - Google Play na adrese play.google.com.
   3. „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
   4. „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
   5. „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
   6. „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
 2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
  1. Zobrazení tlačítka s názvem „INSTALOVAT“ v distribuční službě Google Play je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
  2. Kliknutí Uživatele na tlačítko „INSTALOVAT“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
  3. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Souhlas s obchodními podmínkami“ při prvním spuštění aplikace a následným kliknutím na tlačítko „SOUHLASÍM“ Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
  4. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
 3. Užívání Aplikace
  1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace.
  2. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace, a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.
  3. V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
  4. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
  5. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
  6. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit, a to z jakéhokoliv důvodu.
  7. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
  8. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
 4. Databáze
  1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
  2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
  3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
 5. Odpovědnost za škodu
  1. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.
 6. Ochrana osobních údajů
  1. Provozovatel neukládá jakékoliv osobní údaje Uživatele.
 7. Povinné informace pro spotřebitele
  1. Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
  2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
   1. adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
   2. adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@kurzovniprehled.cz;
   3. odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše je stanovena v Aplikaci;
   4. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
   5. Uživateli nevznikají náklady na dodání;
   6. k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a zařízení se systémem Android;
   7. ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
   8. Tyto obchodní podmínky jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup.
   9. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
   10. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
   11. předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
   12. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
   13. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 8. Rozhodné právo
  1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
 9. Účinnost
  1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 27. května 2019.

Stáhněte si aplikaci již dnes!

Neváhejte a vyzkoušejte naši aplikaci. V základní verzi zcela zdarma.